Jogi nyilatkozat

A https://mediphone.hu domainhez tartozó internetes oldalak (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a MediPhone Szolgáltatóház Kft. (Cg. 01-09-999573, székhelye:1034 Budapest, Bécsi út 126-128, képviseli:Kristek András), a továbbiakban: MediPhone.
A Honlap használatára valamennyi Látogató illetve Felhasználó jelen nyilatkozatban rögzített felételek szerint jogosult. A Honlap használata által a Látogató illetve Felhasználó elismeri, hogy a Jogi nyilatkozat tartalmát megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1. A Honlap igénybevételének feltételei
A Honlap és annak tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll.
Látogató csak a Honlap jelszóval nem védett tartalmát jogosult megismerni.
Felhasználó – regisztrációt követően – jogosult Honlap – jelszóval védett – tartalmát megismerni. Nem jogosult azonban (tekintettel az abban foglalt üzleti titkot képező tartalmakra) azt többszörözni (másolni), azt terjeszteni, harmadik személlyel megosztani, csak abban az esetben jogosult, ha arra a MediPhone írásban engedélyt adott.
Sem Látogató, sem Felhasználó nem tehet közzé információt a MediPhone által nyújtott illetve közvetített szolgáltatásokról.
A MediPhone logójának, nevének védjegyeinek használata csak előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges. Tilos a Honlapon található szöveg, kép, grafikai elem vagy bármely más alkotás engedély nélküli felhasználása.
A MediPhone azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók – a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett – saját, személyes használatra a Honlap egyes weboldalait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.
A MediPhone a közzétett tartalmat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. A szerzői jog megsértése polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

2. Kapcsolattartás
A MediPhone e-mail formájában biztosít kommunikációs lehetőségeket a Felhasználók részére az alábbiak szerint: Ügyfélszolgálat e-mail: info@mediphone.hu. A Látogatók és Felhasználók számára a Honlapon szereplő kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztüli kapcsolatfelvétel lehetősége is.

3. Felelősség
A MediPhone a Honlapon közzétett mindenkori tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a MediPhone-tól független változtatás is történhet – felelősséget nem vállal. A MediPhone köteles azonban minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Honlapon csak az általa közzétett tartalmak jelenjenek meg. A Látogatók és Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a MediPhone nem felel olyan kárért, amely a helytelen használat vagy hibás vagy hiányos tartalom következménye.
Látogató és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MediPhone a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyekre (pl. eConsilium) mutató linkeket helyez el, azonban a linkért illetve az ezzel kapcsolatos tartalmakért felelősséget nem vállal, és az ezen oldalak tartalmának használatából eredő, illetve azzal összefüggő kárért nem felel. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MediPhone nem felelős a Látogató és Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató és Felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, illetve ezek következményeiért.

4. Adatvédelem
A MediPhone az általa üzemeltetett Honlap vonatkozásában és eljárásai során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján jár el. Az Adatkezelési Szabályzat itt található.

5. A Honlappal kapcsolatos biztonsági rendelkezések
A Látogatók és Felhasználók kötelesek tiszteletben tartani az alábbiakat:
• Látogató és Felhasználó nem léphet be, vagy a belépést megkísérelni olyan felhasználói fiókba, vagy szerverre, vagy más számítástechnikai eszközre, amelyre nem jogosult.
• A MediPhone írásbeli engedélye nélkül tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
• Tilos minden olyan kísérlet vagy beavatkozás, amely a Honlap működését ellehetetleníti, vagy a Holnapot használó személyeket megkárosítja (így különösen: vírus elhelyezése, a Honlap túlterhelése (ún. overloading), “elárasztása” (ún. flooding), kéretlen e-mailek, hirdetések küldése (ún. spam-elés), illetve ilyen levelekkel való nagytételű terhelése (ún. mailbombing) vagy a Honlap összeomlásának előidézése (ún. crashing);

6. Alkalmazott szabályok
A Honlapon elérhető egyes szolgáltatások szerződési feltételei a Honlapon szereplő egyéb tájékoztatásokban, szerződési feltételekben találhatóak meg. A jelen dokumentum szerinti felhasználói jogviszony ezekre a szolgáltatásokra még nem jelent szerződéskötést, ahhoz a külön dokumentum szerinti szerződéskötésre van szükség.

7. Módosítás
A MediPhone bármikor módosíthatja a jelen Jogi nyilatkozatot.

8. Regisztráció
Jelen Jogi nyilatkozat ismeretében a Felhasználó eldöntheti, hogy a regisztrációhoz kötelező adatokon túl mely adatait adja meg a MediPhone részére a Honlapon. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza a MediPhone-t a személyes adatai felhasználására. A Honlap látogatása és az adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.
Amennyiben azonban Felhasználó regisztrálni kíván, köteles a kért adatokat a valóságnak megfelelően és teljeskörűen megadni. Amennyiben adataiban változás áll be, köteles erről MediPhone-t haladéktalanul tájékoztatni.
A MediPhone fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, a tudomásszerzést követően, előzetes értesítés nélkül megszüntesse a Felhasználónak a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Jogi nyilatkozat vagy az ÁSZF vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezéseit